Bierzmowanie

duch sw.Przez sakrament bierzmowania wierni jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i zobowiązani są, jako świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary zarówno słowem, jak i uczynkiem oraz do bronienia jej. Nawet jeśli ktoś przyjął sakrament bierzmowania niegodnie, czyli w stanie grzechu śmiertelnego, nie udziela się mu go po raz drugi, gdyż — podobnie jak chrzest i kapłaństwo — wyciska on na duszy niezatarte znamię, nazywane charakterem sakramentalnym. Jest więc ważnie przyjętym sakramentem. Przez ten charakter człowiek w szczególny sposób uczestniczy w kapłańskiej, prorockiej i pasterskiej posłudze Chrystusa, jednoczy się ze wspólnotą Kościoła, a równocześnie zobowiązany jest do oddawania Bogu czci. Sakrament bierzmowania zobowiązuje wiernych do aktywnego budowania Kościoła przez głoszenie Ewangelii oraz pracę apostolską, przez udział w sakramentach, a szczególnie w Eucharystii. Sakrament bierzmowania, przyjęty w stanie grzechu śmiertelnego, jest ważny, jednak nie powoduje wzrostu łaski uświęcającej, czyli życia Bożego. Okres przygotowania do Bierzmowania trwa dwa lata.

Zdjęcia BIERZMOWANIE 2024

Informacja dla Bierzmowanych rok szkolny 2022/2023

 1. Apel do rodziców i kandydatów do Bierzmowania – podstawą przygotowań jest niedzielna Msza św. Pozostałe spotkania są dodatkiem. W niedziele nie ma sprawdzania obecności, podpisów itp. – liczę na dojrzałość oraz uczciwość wszystkich.
 2. Spotkania dla kandydatów do Bierzmowania odbędą się w środy.
 3. W ramach spotkania grudniowego spotkanie odbędzie się wraz z młodzieżą z innych parafii w sobotę 10 grudnia wg informacji na plakacie. Spotkanie odbędzie się w Poznaniu w klubie Angello przy ul. Czerrnichowskiej 62. Zapisy: młodzież ze szkoły w Kamionkach u swoich katechetów, spoza szkoły u mnie po każdej Mszy i w biurze. Proszę o obecność.
  plakat-OK2
 4. Zadania do wykonania:
 1. Klasy 8 Akt Chrztu.
Filmik nr 1

Filmik nr 2

Filmik nr 3

Filmik nr 4

PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA

WSKAZANIA DUSZPASTERSKIE I KATECHETYCZNE
w ARCHIDIECEZJI POZNAŃSKIEJ

 

Wprowadzenie

Z dniem 1 września 2017 roku rozpocznie się w ramach reformy systemu oświaty systematyczne wygaszanie gimnazjów oraz wprowadzanie ośmioklasowej szkoły podstawowej.

Wobec zaistniałej sytuacji oraz weryfikacji istniejącego cyklu przygotowań do przyjęcia przez młodzież sakramentu bierzmowania, na terenie Archidiecezji Poznańskiej przyjmujemy następujące zasady przygotowania do bierzmowania.

Główne cele i zadania

Głównym celem przygotowań jest najpełniejsze przyjęcia Ducha świętego i Jego darów w sakramencie bierzmowania i odpowiedzialna współpraca z nimi w życiu.

Cel ten realizujemy podejmując następujące zadania:

 1. wspieranie w otwarciu na działanie Ducha Świętego;
 2. wprowadzenie w głębszą osobistą relację z Chrystusem;
 3. pomoc w zintegrowaniu życia z wyznawaną wiarą;
 4. wprowadzenie w życie wspólnoty Kościoła;
 5. towarzyszenie w głębszym przeżywaniu modlitwy oraz liturgii Kościoła;
 6. zaangażowanie w dzieła podejmowane przez wspólnotę parafialną;
 7. motywowanie do dawania świadectwa wiary i przynależności do Kościoła.

Podstawowe założenia

Przygotowanie do przyjęcia sakramentu bierzmowania trwa dwa lata. Kandydaci rozpoczynają je na początku klasy siódmej, a przystępują do sakramentu bierzmowania pod koniec ósmej klasy szkoły podstawowej lub – gdy przemawiają za tym względy duszpasterskie – na początku rozpoczęcia edukacji w szkole ponadpodstawowej.

Miejscem przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania jest parafia faktycznego zamieszkania kandydatów, niezależnie od tego gdzie kandydat uczęszcza do szkoły.

Organizacja formacji przed bierzmowaniem spoczywa na proboszczu parafii, który we współpracy z duszpasterzami, katechetami i animatorami podejmuje odpowiednie działania.

Warunkiem rozpoczęcia przygotowań do bierzmowania jest uczestnictwo w katechezie szkolnej.

Przygotowanie do bierzmowania jest czasem, który winien zaowocować umocnieniem i wzrostem wiary młodego człowieka. Powinien doprowadzić do uświadomienia sobie czym jest piękno życia sakramentalnego oraz chrześcijańskie wartości, którymi warto się kierować.

Należy zadbać o to, aby przygotowanie było dopełnieniem tych zadań katechezy, które w szkole nie są w pełni realizowane, między innymi wprowadzenie w życie wspólnoty Kościoła, w życie liturgiczne, w życie modlitwy i w misję.

Zgłoszenia kandydatów

Zgłoszenia kandydatów winny opierać się na dobrowolności zgłaszających się do przyjęcia sakramentu bierzmowania.

Organizacja przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania

Czas formacji do przyjęcia sakramentu bierzmowania na terenie Archidiecezji Poznańskiej obejmuje różne formy działań duszpasterskich i katechetycznych.

a)      Spotkania małych grup

Spotkania w ramach przygotowań powinny odbywać się w małych grupach (8-10 osób). Za ich przeprowadzenie odpowiada animator, który działa w porozumieniu i we współpracy z duszpasterzem.

b)     Celebracje

Do najważniejszych, które powinny znaleźć się w parafialnym programie przygotowań należą: animowane Adoracje Najświętszego Sakramentu, nabożeństwo pokutne ze spowiedzią, odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych, nabożeństwo słowa Bożego, nabożeństwo październikowe, nabożeństwo ku czci Matki Bożej i Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Celebracje powinny odbywać się we wspólnocie przygotowujących się do bierzmowania.

c)      Zaangażowanie

Angażowanie kandydatów do bierzmowania w dzieła podejmowane na terenie parafii są także istotnym elementem przygotowań. Młodzi ludzie mogą być włączeni i zaangażowani w przygotowanie spotkań wigilijnych dla samotnych i starszych parafian, do roznoszenia życzeń i okolicznościowych paczek żywnościowych w ramach Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia. Mogą także włączyć się w inne inicjatywy podejmowane przez Parafialne Zespoły Caritas oraz Parafialną Radę Duszpasterską.

d)  Dni skupienia

Na zakończenie formacji w klasie siódmej oraz bezpośrednio przed bierzmowaniem należy zorganizować dzień skupienia dla młodzieży. Może się on odbyć w parafii lub w ramach wyjazdu do jednego z ośrodków rekolekcyjnych (np. Lednica). Elementem składowym dnia skupienia powinna być spowiedź święta kandydatów, konferencja ewangelizacyjna, wspólnotowa Eucharystia dziękczynna. Należy zatroszczyć się o budowanie więzi, relacji między uczestnikami.

e)  Formacja rodziców

W przygotowaniu młodzieży do bierzmowania nie można pominąć formacji rodziców. Na początku formacji należy zorganizować spotkanie dla rodziców, które wyjaśni cykl przygotowań i zaprosi rodziców do współpracy.

ZASADY KANDYDATA DO BIERZMOWANIA:

 1. Coniedzielna Msza Święta
 2. Comiesięczna Spowiedź Święta I Piątek miesiąca i Msza Św.
 3. Pozytywna opinia katechety ze szkoły dotycząca nauki i zachowania.
 4. Uczestnictwo w życiu liturgicznym:

– Nabożeństwo Różańcowe (1 raz)  Roraty (1 raz);
– Droga Krzyżowa (1 raz); jeden raz Gorzkie Żale;

 1. Pozytywna opinia Księdza odpowiedzialnego za przygotowanie do sakramentu w parafii.
 2. Jeden raz w miesiącu spotkanie w grupach.
 3. Jeśli ktoś uczestniczy w życiu Oazy lub jest ministrantem jest zwolniony ze spotkań.

Dodatkowo w klasie trzeciej:

 • Dostarczyć świadectwo Chrztu Świętego w miesiącu kwietniu, jeśli sakrament Chrztu.
 • Życiorys patrona i uzasadnienie pragnienia przyjęcia Bierzmowania

Kandydat zostaje wyłączony z grona kandydatów do bierzmowania ze swego cyklu przygotowań w następujących przypadkach:

 1. Za próby oszukania rodziców lub kapłana, za niewłaściwe zachowanie w kościele.
 2. W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej z lekcji religii